Що потрібно знати про чинний порядок реєстрації місця проживання?

 

 

 

 

 

1) З 1 серпня 2012 року реєстрацією громадян за місцем проживання та видачею паспортів стало займатися нове відомство – Державна міграційна служба (ДМС). В перспективі планується створення широкої мережі центрів надання адміністративних послуг при місцевих державних адміністраціях, міських радахх виконавчих органах). Поки що такі центри відкриваються лише у великих містах: Києві, Харкові, Львові, Вінниці тощо, - і надають ще не всі адміністративні послуги.

 

 

 

 

2) Нормативна база з розглядуваного питання включає:

-  Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» в редакції від  06.12.2012

-  Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

-  Наказ Міністерства внутрішніх справ від 22.11.2012  № 1077 «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів»

 

 

Сьогодні реєстрація місця проживання являє собою внесення  інформації  до  Єдиного  державного демографічного  реєстру про місце проживання або місце перебування особи  із  зазначенням  адреси,  за  якою  з  особою  може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції (порівняймо з минулим визначенням – «внесення відомостей до паспортного документа про місце проживання або місце перебування із зазначенням адреси житла особи  та внесення цих даних до реєстраційного обліку відповідного органу спеціально уповноваженого  центрального  органу  виконавчої влади з питань реєстрації)

 

 

Стаття 4 Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» дає таке визначення Єдиного державного демографічного реєстру - це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення визначеної цим Законом інформації про особу та про документи, що оформлюються із застосуванням засобів Реєстру, із забезпеченням дотримання гарантованих Конституцією України свободи пересування і вільного вибору місця проживання, заборони втручання в особисте та сімейне життя, інших прав і свобод людини та громадянина.

 

 

До Реєстру вноситься, зокрема, така інформація про особу:

 

 

 1) ім'я особи; 2) дата народження/смерті; 3) місце народження; 4) стать; 5) відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття громадянства України; 6) додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів, додаткові (факультативні) біометричні дані, параметри) тощо.

Поява такого реєстру була викликана намаганням розширити сферу використання документів, в які імплантована безконтактна інтегральна схема, а також намаганням запровадити паспорти з біометричними даними Як зазначали автори законопроекту (ще до того, як він був прийнятий), безальтернативною вимогою ЄС, викликаною боротьбою із злочинністю та тероризмом, є запровадження ідентифікаційних проїзних документів з електронним носієм біометричної інформації відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) із забезпеченням на належному рівні захисту персональних даних. Формування Реєстру ще триває, тож зараз він не працює. На жаль або на щастя (в цілому Закон, яким визначено порядок ведення Реєстру, піддається жорсткій критиці з боку правозахисних організацій через відсутність ефективного механізму захисту персональних даних) 12 червня 2013 року Кабінет Міністрів України зупинив дію своєї Постанови від 13 березня 2013 р. № 185 «Деякі питання виконання Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

 

 

 

Повертаючись до порядку реєстрації місця проживання…

 

 

Спочатку треба зауважити, що норми закону не співпадають із нормами Цивільного кодексу щодо визначення самого поняття місце проживання. Якщо за ЦК України місце проживання – це перш за все квартира, будинок чи інша придатна для проживання оселя, то в розумінні Закону це адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа перебуває більше ніж 6 місяців протягом року. Тому у разі  зміни адреси житла  в межах адміністративно-територіальної одиниці (АРК, область, район, місто, район у місті, селище, село) особа  або її законний представник  повинні лише письмово повідомити про це орган реєстрації протягом 10 днів, а не змінювати реєстрацію місця проживання.

 

 

Реєстрація  місця проживання  особи  здійснюється  в день подання особою документів. одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання.

 

 

Перелік документів, необхідний для реєстрація  місця проживання:

 

1)письмова заява; 

 

2)документ,  до якого вносяться відомості про місце проживання: паспорт  громадянина України/ тимчасове  посвідчення  громадянина  України / посвідка на постійне проживання/ посвідка на тимчасове проживання/ посвідчення біженця/ посвідчення  особи,  яка потребує додаткового захисту/ посвідчення особи,  якій надано тимчасовий захист/ довідка про звернення за захистом  в  Україні АБО свідоцтво про народження чи свідоцтво про належність до громадянства України для осіб, які не досягли 16 років.

 

3)квитанція про сплату  державного мита або документ про звільнення від його сплати;

 

4)талон зняття з реєстрації (у разі зміни місця проживання в межах  України).

 

5)документи,  що  підтверджують

 

- право  на  проживання в житлі (ордер, свідоцтво про право власності, договір найму, піднайму або інші документ). У разі відсутності зазначених документів реєстрація здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання.

 

-   право на перебування  або  взяття  на  облік  у  спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального  обслуговування  та  соціального захисту,

 

- проходження  служби  у  військовій  частині, адреса яких зазначається під час реєстрації (довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини) або

 

-     копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи

 

6)військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

 

7)свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства України, якщо реєструється місце проживання дитини, яка не досягла 16-річного віку.

 

 

Остання редакція Закону більш досконала порівняно з попередніми і містить вже положення про те, що зняття з реєстрації і реєстрація нового місця проживання може здійснюватися одночасно. Для цього необхідно лише подати додатково заяву про зняття особи з реєстрації місця проживання. У разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання до територіального підрозділу ДМС України за попереднім місцем проживання, у той же день надсилається письмове повідомлення про зняття особи з реєстрації  та талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні. У разі зміни реєстрації місця проживання в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні не надсилається. У відомостях про реєстрацію місця проживання особи робиться відмітка «одночасно знято з реєстрації».

 

 

У паспортний документ особи, яка змінює місце реєстрації, територіальним підрозділом ДМС України спочатку проставляється штамп зняття з реєстрації місця проживання особи, а потім штамп реєстрації місця проживання особи.

 

 

Заява про реєстрацію може бути подана і законним представником особи (наприклад, одним із батьків, усиновлювачем, опікуном, піклувальником) за наявності документа, що посвідчує особу законного представника та документ,  що  підтверджує  повноваження  особи  як законного представника,  крім  випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі). Відомості про дітей віком до 14 років, місце проживання яких реєструється з батьками, вносяться до заяви одного з них. Особа, яка досягла 14-річного віку, подає заяву про реєстрацію місця проживання особисто.

 

 

Якщо батьки дитини, яка не досягла 14 років, проживають окремо за різними адресами, а дитина реєструється разом з одним з батьків, то має бути надана письмова згода другого з батьків та довідка територіального підрозділу або адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС України за місцем його проживання про те, що дитина не зареєстрована разом з ним.

 

    

Як бачимо, перелік документів не такий вже й маленький. Особливо це стосується випадків реєстрації неповнолітніх дітей. 

 

 

Зняття з реєстрації місця проживання

 

 

     Зняття  з  реєстрації  місця проживання особи здійснюється на підставі:  

 

1)  заяви особи або її законного представника; 

 

2) судового  рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права  власності  на  житлове  приміщення  або  права користування житловим  приміщенням,  про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

 

3)  свідоцтва про смерть;

 

4)  паспорта  або  паспортного  документа,  що  надійшов з органу державної  реєстрації  актів  цивільного  стану, або документа про смерть,   виданого   компетентним   органом   іноземної  держави, легалізованого в установленому порядку;

 

5)  інших документів, які свідчать про припинення:

              - підстав  для  перебування  на  території України іноземців та осіб без громадянства;
           - підстав для проживання  або перебування особи у спеціалізованій соціальній    установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту;
                - підстав на право користування житловим приміщенням. 

 

Новелою є те, що в останньому випадку (п.5 вище зазначений) зняття з реєстрації місця проживання може здійснюватися на підставі документів, зазначених в абзацах третьому - дев’ятому пункту 3.1 цього розділу, без надання паспортного документа особи, місця проживання якої знімається з реєстрації. Тобто така норма надає власнику квартири додаткові можливості зняти з реєстрації, наприклад, ненависного орендаря, який втратив право оренди без звернення до суду, подавши лише заяву про зняття його з реєстрації та документ, який засвідчує втрату права користування житлом.

 

Додатково вимагаються документи, якщо зняття з реєстрації проводиться законним представником.

У разі внесення під час реєстрації помилкових відомостей про особу орган реєстрації зобов'язаний на підставі поданих особою або її законним представником достовірних відомостей внести необхідні зміни до реєстраційного обліку протягом 7 днів. 

 

Ознайомитися з прикладами документів, які вимагаються під час реєстрації, можна тут.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


Автор консультації: Долженко Катерина
Дата надання консультації: 13.09.2013
Кількість переглядів: 14834
Адреса електоронної пошти не вказана
Сайт, сторінка автора
Соціальні мережі сторінка автора


Оцінки консультації (5): 4.6
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: реєстрація місця проживання, Єдиний державний демографічний реєс, Державна міграційна служба, Паспорт, житло реєстр

1

 1. Alona

  Дякую автору за статтю.
  Хочу звернути увагу на одне найбільш типове порушення з яким я зустрілась у своєму житті: затягування процедури реєстрації за місцем проживання та  зняття із реєстрації.
  Необхідно пам’ятати, що такі дії мають вчинюватись посадовими особами в день подання відповідної заяви.  Відповідно до частини 2 статті 7 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"  зняття з реєстрації здійснюється в день звернення особи. За заявою особи зняття з реєстрації може бути здійснено одночасно з реєстрацією нового місця проживання.
  Крім того, необхідно пам’ятати, що відповідно до  статті 6 вказаного Закону  громадянин   України,   а   також   іноземець  чи  особа  без громадянства,  які  постійно  або  тимчасово проживають в Україні, зобов’язані  протягом  десяти  днів після прибуття до нового місця проживання   зареєструвати   місце  проживання.  Тобто необхідно зареєструватись на новому місці проживання протягом 10 днів з моменту зняття з реєстрації. Якщо особа звернеться з заявою про реєстрацію після спливу даного строку, то буде вимушена сплатити штраф у розмірі від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 грн.).

  0   Спам