Моральна шкода та порядок її відшкодування.
 До Юридичної клініки звертаються люди з проханням надати правову консультацію з приводу порядку відшкодування моральної шкоди.

Поняття моральної шкоди:
 Відповідно до п. 3 Постанови Пленуму Верховного суду України "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової шкоди)” від 31.03.95 р. (зі змінами та доповненнями) під моральною шкодою потрібно розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями чи бездіяльністю інших осіб.

 Згідно з ч. 2 ст. 23 ЦК України моральна шкода полягає:

 1)у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом чи або іншим ушкодженням здоров’я;

 2)у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів;

 3)у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна;

 4)у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

 Приниженням честі, гідності фізичної особи та ділової репутації фізичної та юридичної особи
 На жаль, наш законодавець не дає офіційного тлумачення правового поняття "приниження” честі, гідності та ділової репутації. Проте у п. 6 Інформаційного листа Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію” від 28.03.2007 р. № 01-8/184 зазначено, що приниженням ділової репутації суб’єкта господарювання (підприємця), тобто фізичної чи юридичної особи, є поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, що дискредитують спосіб ведення чи результати його господарської (підприємницької ) діяльності у зв’язку з чим знижується вартість його нематеріальних активів.

 На підставі аналізу вище наведеного положення можна зробити висновок, що під приниженням честі та гідності фізичної особи потрібно розуміти поширення недостовірної інформації про таку особу, членів її сім’ї або близьких родичів, внаслідок чого вона зазнала фізичних чи душевних страждань.

 Умови відшкодування моральної шкоди

 Відповідно до п. 5 Постанови Пленуму Верховного суду України "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” від 31.03.95 р. (зі змінами та доповненнями) при вирішенні спору про відшкодування моральної (немайнової) шкоди з’ясуванню підлягають: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність причинового зв’язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача, вини останнього в її заподіянні. Суд, зокрема, повинен з’ясувати, чим підтверджується факт заподіяння позивачеві моральних чи фізичних страждань або втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями (бездіяльністю) вони заподіяні, в якій грошовій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з чого він при цьому виходить, а також інші обставини, що мають значення для вирішення спору.

 Особи, які мають право на відшкодування моральної шкоди:
 Право на відшкодування моральної шкоди має фізична особа, честь, гідність та ділову репутацію якої принижено, або юридична особа у зв’язку з приниженням її ділової репутації.
Ким відшкодовується моральна шкода і чи є вина обов’язковою умовою такого відшкодування?

 За загальним правилом моральну шкоду відшкодовує особа, яка її завдала, за наявності її вини. Згідно з ч.2 ст. 1167 ЦК України моральна шкода відшкодовується незалежно від вини органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, фізичної чи юридичної особи, яка її завдала:
 1)якщо шкоди завдано каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки;
 2)якщо шкоди завдано фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування як запобіжного заходу тримання під вартою або підписки про невиїзд, незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт;
 3)в інших випадках, встановлених законом.

Порядок відшкодування моральної шкоди:
 Моральна шкода відшкодовується винною особою добровільно або за рішенням суду. При цьому не має значення чи була заподіяна потерпілому майнова шкода та чи вона відшкодована. При цьому також не враховується розмір такого відшкодування.
 Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб. За загальним правилом така шкода відшкодовується одноразово, якщо інше не передбачено законом чи договором.
 При відшкодуванні моральної шкоди в судовому порядку її розмір визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. Також при визначенні розміру завданої моральної шкоди враховуються вимоги розумності та справедливості. У своєму рішенні суд повинен навести мотиви визначення відповідного розміру такої моральної шкоди.
 У випадках, коли межі відшкодування моральної шкоди визначаються у кратному співвідношенні з мінімальним розміром заробітної плати чи неоподатковуваним мінімумом доходів громадян, суд при вирішенні цього питання має виходити з такого розміру мінімальної заробітної плати чи неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що діють на час розгляду справи. Суд у своєму рішенні повинен навести мотиви визначення саме такого розміру моральної шкоди.
 Чи може бути особа звільнена від відповідальності за відшкодування моральної шкоди та в яких випадках?
 Так, може. Фізична та юридична особи звільняються від відповідальності, якщо доведуть, що шкоду заподіяно не з їх вини, за винятком випадків відшкодування такої шкоди без вини, про які йшлося вище.


Автор консультації: Упатов Дмитро
Дата надання консультації: 05.02.2014
Кількість переглядів: 2713
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (2): 4.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: образа, моральна шкода, Ущерб, моральный ущерб

Коментарів нема