Порядок реєстрації договорів комерційної концесії.

Новації законодавства

 Глобалізація, активний розвиток суспільних відносин, їх ускладення, урізноманітнення зумовлюють із у дня необхідність удосконалення правового регулювання різних сфер життя людини. Нормативні регулятори виступають в ролі регуляторів суспільних відносин й факто останніх не можна уявити без законного упорядкування, оскільки коли зникає закон, ставляться і під загрозу всі відносини у соціумі, як приватні так і публічні.

     У сучасних умовах коли суспільні відносини набують великих відхилень та урізноманітнень актуальним стає удосконалення й нормативної бази законодавчого простору. Вказане явище характерне для правової науки України вже декілька десятків років, оскільки саме останні роки стали найбільш технологічно прогресивними, а отже і продуктивними у аспекті юриспруденції.

     Одним із прикладів такого активного правового регулювання суспільних відносин стала імплементація договору комерційної концесії, або ж більш прийнята назва в Європі - договір франчайзингу.

    Так, відповідно до статті 1115 Цивільного Кодексу України за договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг.

   Сторонами в договорі комерційної концесії можуть бути фізична та юридична особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності.

   Так, відповідно до українського законодавства предметом договору комерційної концесії є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації.

   Окрім цього, договором комерційної концесії може бути передбачено використання предмета договору із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери цивільного обороту.

  Вказаний цивільно-правовий інститут характеризувався донедавна значною проблематичністю правового регулювання. Так, відповідно до статті 1120 ЦК України правоволоділець зобов'язаний, якщо інше не встановлено договором комерційної концесії:

        1)  забезпечити державну реєстрацію договору;

   2)  надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;

   3) контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії.

   Тож питання про державну реєстрацію договорів комерційної концесії (франчайзингу) довгий час залишалося одним з найбільш поширених. При цьому навіть фахівці часто не могли однозначно відповісти на питання, як це зробити, а саме, який законодавчий порядок такої реєстрації.

Існувало кілька думок з цього приводу.

Позиція 1. Договір комерційної концесії реєструється державним реєстратором відповідної ради.

Позиція 2.    Слід звернутися до контролюючого органу податкової щодо можливості розгляду платежів по незареєстрованим договорам.

Позиція 3.     Договір комерційної концесії не може бути зареєстрований:

·           з аналізу судової практики випливає, що факт державної реєстрації договору комерційної концесії набуває юридичне значення тільки для взаємин сторін за цим договором з третіми особами. Порядок реєстрації угод, а також порядок ведення відповідних реєстрів встановлюється законом, а законодавчо визначеного порядку державної реєстрації договору комерційної концесії немає, що свідчить про неможливість виконати обов’язок реєстрації.

·        договір комерційної концесії (франчайзингу) не реєструють в Україну, якщо правовласник і користувач – резиденти, так як до сих пір немає порядку.

    Відповідно до статті 1118 ЦК договір комерційної концесії підлягає обов’язковій держреєстрації, але з єдиним нюансом – він підлягає держреєстрації органом, який здійснив держреєстрацію правовласника.

      ПРОТЕ законодавчо конкретно порядку реєстрації договорів концесії не існувало і, з одного боку, можна було б погодитися з думкою щодо неможливості реєстрації через відсутність законодавчого врегулювання, але законодавець не надає нам таку можливість. Так, відповідно до частини 4 статті 1118 ЦК сторони договору при реалізації правовідносин з третіми особами мають право посилатися на договір лише тільки в разі і з моменту його державної реєстрації.

 

     Тепер уже ця проблема одержала своє вирішення на законодавчому рівні. Наказом Мін'юсту від 29.09.2014, який вступив в силу 21.10.2014 затверджено порядок реєстрації договорів комерційної концесії, субконцесси, договору про їх розірвання або внесення змін до договору, а також внесення таких відомостей до Єдиного державного реєстру на підставі рішення суду.

 

 

Способи подачі документів на реєстрацію

   Документи для державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін у цей договір, договору про його розірвання за вибором заявника подаються:

1.) особисто заявником;

2.) поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення;

3.) в електронній формі через Реєстраційний портал.

   У разі подання заяви та доданих до нього документів поштовим відправленням підпис заявника на заяві, копії документа, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в якості суб'єкта підприємницької діяльності в державі його місцезнаходження, копії документа, що підтверджує право власника на об'єкт права інтелектуальної власності, та копії документа, що засвідчує повноваження представника, засвідчуються нотаріально.

   Електронні документи повинні бути оформлені згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису. Договір комерційної концесії (субконцесії), договір про внесення змін у цей договір, договір про його розірвання, оформляються у вигляді електронного документа, засвідчуються електронними цифровими підписами сторін договору. Інші електронні документи засвідчуються електронним цифровим підписом заявника.

    Відскановані документи, які подаються в електронній формі через Реєстраційний портал, повинні бути придатні для сприйняття їх змісту людиною і повинні мати:

1.) формат зображення: чорно-біле;

2.) дозвіл: 150 х 150 точок на дюйм;

3.) глибину кольору: 4 біта;

4.) формат готового файлу: компресований багатосторінковий TIFF.

Документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл.

 

 

Перелік документів:

    Для державної реєстрації договору комерційної концесії подаються такі документи:

1.) Заяву згідно;

2.) договір комерційної концесії;

3.) копія документа, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в якості суб'єкта підприємницької діяльності в державі його місцезнаходження (виписка з торгового, банківського, судового реєстру), - у разі, якщо одна із сторін договору зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності в іноземній державі;

4.) копія документа, що підтверджує право власника на об'єкт права інтелектуальної власності;

5.) копія документа, що підтверджує повноваження представника, - у разі подання документів уповноваженим представником;

 

 

Для реєстрації договору комерційної субконцесії:

1.) заяву;

2.) договір комерційної субконцесії;

3.) документ (договір, рішення, протокол, лист тощо), який підтверджує узгодження правовласником умов надання користувачем субкористувачу права користування наданим йому правоволодільцем комплексом прав або їх частиною, - у разі, якщо такі умови не визначені договором комерційної концесії;

4.) копія документа, що підтверджує реєстрацію іноземної особи як суб'єкта підприємницької діяльності у державі її місцезнаходження (витяг з торговельного, банківського, судового реєстру), - у разі, якщо одна із сторін договору зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності в іноземній державі;

5.) копія документа, що підтверджує повноваження представника, - у разі подання документів уповноваженим представником;

 

 

Для реєстрації договору про внесення змін у договір комерційної концесії (субконцесії):

1.) заява відповідно до реєстрації;

2.) договір про внесення змін у договір комерційної концесії (субконцесії);

3.) копія документа, що підтверджує повноваження представника, - у разі подання документів уповноваженим представником;

 

 

 

Для реєстрації договору про розірвання договору комерційної концесії (субконцесії):

1.) заяву;

2.) договір про розірвання договору комерційної концесії (субконцесії);

3.) копія документа, що підтверджує повноваження представника, - у разі подання документів уповноваженим представником.

 

 

 

Заявник під час особистого подання документів пред'являє:

1.) документ, що засвідчує його особу;

2.) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи як суб'єкта підприємницької діяльності у державі її місцезнаходження (витяг з торговельного, банківського, судового реєстру), - у разі, якщо одна із сторін договору комерційної концесії (субконцесії) зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності в іноземній державі;

3.) документ, що підтверджує повноваження представника, - у разі подання документів уповноваженим представником;

4.) документ, що підтверджує право власника на об'єкт права інтелектуальної власності, - у разі реєстрації договору комерційної концесії.

 

 

Підстави для відмови в державній реєстрації

Державний реєстратор відмовляє у проведенні державної реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії), договору про внесення змін у цей договір, договору про його розірвання у разі, якщо:

1.) документи не відповідають вимогам, установленим Порядком;

2.) документи подані не в повному обсязі;

3.) документи подані особою, яка не має на це відповідних повноважень;

Єдиний державний реєстр не містить інформацію про державну реєстрацію правоволодільця як юридичної особи або фізичної особи - підприємця або містить інформацію про державну реєстрацію його припинення, у випадку, якщо правовласник підлягає реєстрації на території України як юридична особа чи фізична особа - підприємець;

Єдиний державний реєстр не містить інформацію про державну реєстрацію як юридичної особи або фізичної особи - підприємця або містить інформацію про державну реєстрацію його припинення - у разі, якщо користувач підлягає реєстрації на території України як юридична особа чи фізична особа - підприємець;

договір комерційної концесії не зареєстровано в Єдиному державному реєстрі - у разі державної реєстрації договору про внесення змін в договір комерційної концесії та державної реєстрації договору про розірвання договору комерційної концесії;

договір комерційної субконцесії не зареєстровано в Єдиному державному реєстрі - у разі державної реєстрації договору про внесення змін в договір комерційної субконцесії та державної реєстрації договору про розірвання договору комерційної субконцесії;

договором комерційної концесії не передбачено можливості укладання договору комерційної субконцесії - у разі державної реєстрації договору комерційної субконцесії;

в Єдиному державному реєстрі міститься інформація про державну реєстрацію розірвання договору комерційної концесії, скасування / визнання недійсною державної реєстрації договору комерційної концесії, скасування / визнання недійсним договору комерційної концесії або розірвання договору комерційної концесії на підставі судового рішення - у разі державної реєстрації договору про внесення змін в договір комерційної концесії, договору про розірвання договору комерційної концесії;

в Єдиному державному реєстрі міститься інформація про державну реєстрацію розірвання договору комерційної субконцесії, скасування / визнання недійсною державної реєстрації договору комерційної субконцесії, скасування / визнання недійсним договору комерційної субконцесії або розірвання договору комерційної субконцесії на підставі судового рішення - у разі державної реєстрації договору про внесення змін в договір комерційної субконцесії, договору про розірвання договору комерційної субконцесії.


Автор консультації: Пушинський Микола Васильович
Дата надання консультації: 26.10.2014
Кількість переглядів: 1367
Написати листа автору
Соціальні мережі сторінка автора


Оцінки консультації (6): 3.7
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Теги матеріалу: наказ Мінюсту, комерційна концесія, франчайзинг, цивільні правовідносини, наказ 29.10.2014 року

Коментарів нема