Зважаючи на велику кількість звернень від громадян стосовно порядку проведення Антитерористичної операції (далі – АТО), а також щодо прав, обов’язків та пільг, які мають учасники АТО, ми вирішили скласти перелік нормативно-правових актів, в яких Ви зможете знайти всю необхідну інформацію, яка стосується умов та порядку проведення АТО. 

1. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003р. 
Цей Закон з метою захисту особи, держави і суспільства від тероризму, виявлення та усунення причин і умов, які його породжують, визначає правові та організаційні основи боротьби з цим небезпечним явищем, повноваження і обов'язки органів виконавчої влади, об'єднань громадян і організацій, посадових осіб та окремих громадян у цій сфері, порядок координації їх діяльності, гарантії правового і соціального захисту громадян у зв'язку із участю у боротьбі з тероризмом.

2.    Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993р.
Цей Закон визначає правовий статус ветеранів війни, забезпечує створення належних умов для їх життєзабезпечення, сприяє формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до них.
п. 19 ст.6 цього закону визначає хто саме відноситься до категорії учасників АТО. Це, зокрема: військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством. 

3.    Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р.
Цей Закон здійснює правове регулювання відносин між державою і громадянами України у зв'язку з виконанням ними конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни. Визначає порядок проходження військової служби, а також порядок призову під час мобілізації та, відповідно, порядок демобілізації.

4.    Закон України «Про Збройні Сили України» від 06.12.1991р.
Цей Закон визначає функції, склад Збройних Сил України, правові засади їх організації, діяльності, дислокації, керівництва та управління ними. 

5.    Закон України «Про Національну Гвардію України» від 13.03.2014р.
Цей Закон визначає правові засади організації та порядку діяльності Національної гвардії України, її загальну структуру, функції та повноваження.
Відповідно до ст. 1 цього закону – Національна гвардія України є військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами – із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій.
Національна гвардія України бере участь відповідно до закону у взаємодії зі Збройними Силами України у відсічі збройній агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони.

6.    Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей» від 20.12.1991р.
Цей Закон відповідно до Конституції України визначає основні засади державної політики у сфері соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, встановлює єдину систему їх соціального та правового захисту, гарантує військовослужбовцям та членам їх сімей в економічній, соціальній, політичній сферах сприятливі умови для реалізації їх конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни та регулює відносини у цій галузі.
Соціальний захист військовослужбовців – діяльність (функція) держави, спрямована на встановлення системи правових і соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод, задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбовців відповідно до особливого виду їх службової діяльності, статусу в суспільстві, підтримання соціальної стабільності у військовому середовищі. Це право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, у старості, а також в інших випадках, передбачених законом.
Військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та законах України, з урахуванням особливостей, встановлених цим та іншими законами.
У зв'язку з особливим характером військової служби, яка пов'язана із захистом Вітчизни, військовослужбовцям надаються визначені законом пільги, гарантії та компенсації.
Ніхто не вправі обмежувати військовослужбовців та членів їх сімей у правах і свободах, визначених законодавством України. 

7.    Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992р.
Цей Закон визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України із числа осіб, які перебували на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом.
Закон має на меті реалізацію особами, які мають право на пенсію за цим Законом, свого конституційного права на державне пенсійне забезпечення у випадках, передбачених Конституцією України та цим Законом, і спрямований на встановлення єдності умов та норм пенсійного забезпечення зазначеної категорії громадян України.
Держава гарантує гідне пенсійне забезпечення осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, шляхом встановлення їм пенсій не нижче прожиткового мінімуму, визначеного законом, перерахунок призначених пенсій у зв’язку із збільшенням рівня грошового забезпечення, надання передбачених законодавством державних соціальних гарантій, вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на їх соціальний захист.

8.    Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02.09.2014р.
Цей Закон визначає тимчасові заходи для забезпечення підтримки суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, та осіб, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції або переселилися з неї під час її проведення. 

9.    Закон України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції» від 12.08.2014р.
Цей Закон визначає заходи правового реагування в районі проведення антитерористичної операції і спрямований на забезпечення доступу громадян та юридичних осіб до суду.

 

10.    Закон України «Про державну прикордонну службу» від 03.04.2003р.  Цей Закон відповідно до Конституції України визначає правові основи організації та діяльності Державної прикордонної служби України, її загальну структуру, чисельність, функції та повноваження.

11.    Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012р.
Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності. 

12.    Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013р. № 975 «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві».
Відповідно до пункту 2 статті 16-2 та пункту 9 статті 16-3 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» цей Порядок визначає механізм призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому.
Військовослужбовці вважаються такими, що виконують обов’язки військової служби, за умов, визначених Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу».

13.    Постанова КМУ від 20.08.2014р. «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» 
Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» цей Порядок визначає процедуру надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, та категорії таких осіб.

14.    Постанова КМУ від 01.10.2014р. «Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок»
Цей Порядок визначає механізм безоплатного забезпечення військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового і начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які внаслідок захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції та/або забезпечення її проведення (здійснення заходів, пов’язаних із попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності), захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, протезуванням та/або ортезуванням виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, у вигляді надання їм грошової допомоги шляхом безготівкового перерахування коштів:
закордонним підприємствам, установам чи організаціям, в яких буде здійснюватися протезування (ортезування) учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок (далі - закордонні надавачі спеціалізованої допомоги);
на рахунок учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, для оплати вартості проїзду, проживання та харчування його та супроводжуючої особи (у разі потреби) за кордоном.
Етапи оформлення документів:
1. Експертною групою, утвореною при Службі, оформляється експертний висновок щодо протезування (ортезування) учасника АТО за кордоном.
2. Міністерством соціальної політики приймається остаточне рішення щодо доцільності протезування (ортезування) за кордоном.
3. Укладання тристороннього договору між Службою, учасником АТО (його законним представником) та закордонним надавачем послуг.
4. Підготовка учасника АТО до протезування (ортезування) за кордоном здійснюється у клініці УкрНДІпротезування (м. Харків) або в інших закладах охорони здоров’я.
5. Підготовка документів, необхідних для відправки учасника АТО за кордон.

15.    Наказ Міністерства оборони України від 02.02.2015р. «Про особливості виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій» 
Відповідно до п. 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2015 року № 24 «Про особливості виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій» цей Порядок визначає механізм та умови виплат винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу та резервістам Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних органів, Державної служби з надзвичайних ситуацій України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду.

16.    Міністерство юстиції України «Інформація щодо прав та обов'язків, соціального та правового захисту військовозобов'язаних, призваних на військову службу у зв'язку з мобілізацією, резервістів, а також військовослужбовців, прийнятих на військову службу в добровільному порядку (за контрактом)»
В даному листі роз’яснюються положення щодо щодо прав та обов'язків, соціального та правового захисту військовозобов'язаних, призваних на військову службу у зв'язку з мобілізацією, резервістів, а також військовослужбовців, прийнятих на військову службу в добровільному порядку (за контрактом).

17.    Лист НБУ «Про скасування пені та штрафів за договорами кредиту під час АТО» від 05.11.2014р.
Національний банк України з метою забезпечення реалізації ст. 2 Закону України від 02.09.2014 № 1669-VII "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції", повідомляє наступне.
Ст. 2 Закону встановлено заборону нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості із зобов'язань за кредитними договорами і договорами позики у період проведення антитерористичної операції громадянам України, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися у період з 14 квітня 2014 року з населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція, а також юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, що провадять (провадили) свою господарську діяльність на території цих населених пунктів. Банки зобов'язані скасувати зазначеним у статті 2 Закону особам пеню та/або штрафи, нараховані на основну суму заборгованості із зобов'язань за кредитними договорами і договорами позики у період проведення антитерористичної операції

18.    Інформаційний лист Вищого господарського суду України «Про Закон України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції» від 12.09.2014р.
Вищий господарський суд України в даному листі звертає увагу на застосування судами положень закону «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції».

 

Якщо у Вас виникнуть питання, Ви можете звернутися за наступними номерами телефону та адресами:
Урядова гаряча лінія0 800 507 309
«Гаряча лінія» психологічної допомоги (044) 206 48 08
Колл-центр для вирішення проблемних питань громадян(044)454-41-36. Центр працює щодня з 9.00 до 18.00
«Гаряча лінія» Тилу Збройних Сил України для координації та взаємодії з волонтерськими, благодійними організаціями, фізичними і юридичними особами щодо надання допомоги Збройним Силам України (044) 483-35-72.
 «Гаряча лінія» Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України щодо обміну інформацією про загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців: (044) 244-07-55 (цілодобово).
Телефони «гарячої лінії» щодо боротьби з корупцією у Збройних Силах України: (044) 454-73-07, (044) 454-73-08.
Громадська приймальня міністра оборони України 01021,м. Київ, вул. Грушевського 30/1 (Центральний будинок офіцерів ЗС України), кімната № 347. Телефон: (044) 253-04-71 — запис на особистий прийом до Міністра оборони України та його заступників
Харківський обласний військовий комісаріат – м. Харків, вул. Кацарська, 56, (057) 734-96-65,734-97-36
Український науково-дослідний інститут протезування, протездобування та відновлення працездатності (УкрНДІпротезування) – м. Харків, вул. Клочковська, 339, тел.: (057) 337-76-30; (057) 337-78-00; (057) 337-76-94; (057) 337-76-92
Харківський військовий шпиталь – м. Харків, вул. Культури, 5
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації - м. Харків, Майдан Незалежності, Держпром, під’їзди 3 та 9, 1-ий поверх; тел.: (057) 705-26-93; (057) 705-40-22; (057) 705-26-92; (057) 705-26-83
Волонтерський центр із надання інформаційної та юридичної допомоги, а також психологічна допомога бійцям із зони АТО – м. Харків, вул. Гоголя, 11.
Приймальна Міністра оборони України: (044) 234-71-52;
Приймальна першого заступника Міністра оборони України: (044) 234-21-72,454-43-24,235-72-18;
Приймальна заступника Міністра оборони України: (044) 236-21-08;
Приймальна заступника Міністра оборони України — керівника апарату: (044) 235-68-59.
Відділ по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації: (044) 253-04-71,(044) 253-89-31,(044) 280-50-59;
Адміністративний депертамент МО України: (044) 236-21-92;
Управління преси та інформації МО України: (044) 235-20-73,(044) 253-03-19;
Військово-медичного департамету МО України: (044) 271-34-86;
Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України: (044) 242-08-51;
Департаменту соціальної та гуманітарної політики МО України: (044) 454-43-37;
Структурні підрозділи Генерального штабу Збройних Сил України:
телефон для звернень громадян до начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України — (044) 454-45-73;
телефон «гарячої лінії» Генерального штабу Збройних Сил України — телефон відділу військово-соціальної роботи соціально-психологічного управління Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України — (044) 454-44-51;
Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України:
«телефони довіри» — телефон відділу військово-соціальної роботи соціально-психологічного управління — (044) 454-44-51, телефон чергового Головного управління — (044) 235-82-31;
Військова служба правопорядку Збройних Сил України: e-mail: xuedcg@ukr.net.
«Телефон довіри» ВСП – (044) 454-73-08 у робочий час,
(044) 456-41-28 черговий, у неробочий час, телефони «гарячої лінії»,
(044) 545-73-15 (у робочий час, представник робочої групи щодо організації визволення військовослужбовців Збройних Сил України, які незаконно утримуються незаконними збройними формуваннями),
(044) 454-73-03 (у неробочий час оперативна група Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України).
Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України:телефон чергового — (044) 226-23-60;
Тил Збройних Сил України: «Телефон довіри» — телефон групи по роботі з особовим складом Тилу — (044) 483-10-13, телефон «гарячої лінії» — телефон чергового Тилу — (044) 483-35-72;
Офіційний сайт Міністерства Оборони
Урядовий портал
Офіційне інтернет-представництво Президента


Автор консультації: Мягка Анна
Консультація актуальна на дату: 25.03.2015
Кількість переглядів: 2194
Написати листа автору


Оцінки консультації (3): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Коментарів нема