Відповідно до ст. 9 ЗУ « Про громадянство України»:

 Умовами прийняття до громадянства України є:

    1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;

     2)  подання    декларації    про    відсутність    іноземного громадянства   (для   осіб   без  громадянства)  або  зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців).

     Подання зобов'язання   припинити   іноземне  громадянство  не вимагається від іноземців,  які є громадянами (підданими)  держав, законодавство   яких  передбачає  автоматичне  припинення  особами громадянства  (підданства)  цих  держав   одночасно   з   набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими  державами,  громадянами  яких  є  іноземці,   передбачають припинення  особами  громадянства  цих держав одночасно з набуттям

громадянства України.

Іноземці, які   подали   зобов'язання   припинити    іноземне громадянство,    повинні   подати   документ   про   це,   виданий уповноваженим  органом  відповідної  держави,  до   уповноваженого органу  України  протягом  двох  років  з  моменту прийняття їх до громадянства   України.   Якщо  іноземці,  маючи  всі  передбачені законодавством   цієї   держави   підстави  для  отримання  такого документа,  з  незалежних  від них причин не можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства;

3) безперервне проживання на законних підставах на  території України протягом останніх п'яти років.

 4)  отримання  дозволу на імміграцію. ( Абзац перший пункту 4 частини  другої  статті  9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

 5) володіння державною  мовою  або  її  розуміння  в  обсязі, достатньому для спілкування.  Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі);

6) наявність  законних  джерел   існування.   Ця   умова   не поширюється  на  осіб,  яким  надано  статус біженця в Україні або притулок в Україні.

До громадянства України не приймається особа, яка:

1) вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;

2)  засуджена  в  Україні  до  позбавлення  волі  за вчинення тяжкого  або  особливо  тяжкого  злочину  (до погашення або зняття судимості)  з  урахуванням  рівня загрози для національної безпеки держави;  {  Пункт 2 частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005, N 3575-VI ( 3575-17 ) від 05.07.2011 }

3) вчинила на території іншої  держави  діяння,  яке  визнано законодавством  України   тяжким   або  особливо  тяжким злочином. ( Пункт  3 частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 ).

Перелік документів які подаються для прийняття до громадянства регулюється Указом Президента України « щодо Питання організації виконання Закону України "Про громадянство».

Відповідно п.1,2,3 розділу 1. Для встановлення, оформлення та перевірки належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, виходу з громадянства України особа подає заяву, а також інші документи, передбачені розділом II даного Указу.

У випадках, передбачених законодавством України, за подання заяви та інших документів з питань громадянства сплачується державне мито або консульський збір, документ про сплату якого подається разом із заявами та іншими документами з питань громадянства.

2. Заяви з питань громадянства оформлюються:

про прийняття до громадянства України та про вихід з громадянства України - на ім'я Президента України;

Відповідно до п. 45 вищевказаної постанови:

Для прийняття до громадянства України особа (за винятком іноземців та осіб без громадянства, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні; які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки та отримали дозвіл на імміграцію; які отримали дозвіл на імміграцію та перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті; які отримали дозвіл на імміграцію відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про імміграцію" і перебувають з громадянином України понад два роки у шлюбі або перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті; які мають визначні заслуги перед Україною та прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України) подає такі документи:

{Абзац перший пункту 45 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 367/2012 від 30.05.2012}

а) заяву про прийняття до громадянства України (в двох примірниках);

б) три фотокартки (розміром 35 x 45 мм);

в) один із таких документів:

- декларацію про відсутність іноземного громадянства - для осіб без громадянства;

- зобов'язання припинити іноземне громадянство - для іноземців. Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство (підданство) цих держав. Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;

- заяву про зміну громадянства - для іноземців, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;

г) один із таких документів:

- документ, що підтверджує безперервне проживання особи на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років, - для особи, яка в'їхала в Україну іноземцем (копія паспортного документа);

{Абзац другий підпункту "г" пункту 45 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 367/2012 від 30.05.2012}

- документ, що підтверджує безперервне проживання особи на законних підставах на території України протягом останніх трьох років, разом із документом, який підтверджує, що особа в'їхала в Україну особою без громадянства, - для особи, яка в'їхала в Україну особою без громадянства (копія паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року, або копія проїзного документа особи без громадянства, або копія посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон);

{Абзац третій підпункту "г" пункту 45 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 367/2012 від 30.05.2012}

д) один із таких документів:

- копію документа, що підтверджує отримання дозволу на імміграцію в Україну;

- копію паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про прописку на території України або для іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України "Про імміграцію", - копію посвідки на постійне проживання;

е) один із таких документів:

- документ про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування, який видається в Україні керівником навчального закладу, місцевим органом виконавчої влади України або виконавчим органом місцевого самоврядування;

- копію атестата чи витяг із залікової відомості диплома - для особи, яка має документ про закінчення навчального закладу з вивченням української мови;

- документ, що підтверджує інвалідність, - для особи, яка має фізичні вади (сліпа, глуха, німа);

є) документ про наявність законних джерел існування протягом останніх шести місяців на момент подання заяви про прийняття до громадянства України. У разі подання особою документа про наявність власних фінансових заощаджень сума коштів на банківському рахунку повинна бути не менше ніж дванадцять прожиткових мінімумів на одну особу (виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого на момент подання заяви про прийняття до громадянства України).

Заяви про оформлення набуття громадянства України особою, яка проживає на території України, - на ім'я начальника головного управління (управління) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі за місцем проживання особи;

п.3. Заява з питань громадянства подається у письмовій формі з зазначенням дати її складання та підписується заявником.

Відповідно до п. 4,5 вищезазначеного указу:

Заяви та інші документи з питань громадянства подаються:

особою, яка проживає в Україні на законних підставах, - до управління, відділу (сектору) міграційної служби в районі, районі у місті, місті обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення за місцем проживання особи в Україні;

5. Заяву та інші документи з питань громадянства заявник подає особисто.

Подані заявником належно оформлені документи не пізніш як у двотижневий строк з дня їх надходження надсилаються до головного управління (управління) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі.

Головне управління (управління) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі, до якого подано документи, перевіряє:

-         відповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України;

-         підтвердження документами виконання умов прийняття до громадянства України або виходу з громадянства України;

-         відсутність підстав, за наявності яких прийняття до громадянства України або вихід з громадянства України не допускається.

Якщо документи оформлені належним чином і підтверджують виконання умов прийняття до громадянства України або виходу з громадянства України, а також відсутні підстави, за наявності яких прийняття до громадянства України або вихід із громадянства України не допускається, головне управління (управління) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі готує висновок про можливість задоволення клопотання заявника і не пізніш як у тримісячний строк з дня надходження документів надсилає цей висновок разом із поданими документами до Державної міграційної служби України.

Державна міграційна служба України перевіряє:

-         відповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України;

-         підтвердження документами виконання умов прийняття до громадянства України або виходу з громадянства України;

-         відсутність підстав, за наявності яких прийняття до громадянства України або вихід із громадянства України не допускається.

Якщо документи оформлені належним чином і підтверджують виконання умов прийняття до громадянства України або виходу з громадянства України, а також відсутні підстави, за наявності яких прийняття до громадянства України або вихід з громадянства України не допускається, Державна міграційна служба України затверджує висновок головного управління (управління) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі про можливість задоволення клопотання заявника та надсилає його разом із поданими документами до Комісії при Президентові України з питань громадянства.

Загальний строк розгляду органами міграційної служби заяв і подань з питань громадянства, рішення за якими приймає Президент України, не повинен перевищувати восьми місяців з дня їх надходження. Загальний строк розгляду органами міграційної служби заяв про прийняття до громадянства України дітей, осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, та осіб без громадянства не повинен перевищувати шість місяців з дня їх надходження.

Комісія при Президентові України з питань громадянства перевіряє:

-         відповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України;

-         підтвердження документами виконання умов прийняття особи до громадянства України та виходу особи з громадянства України, а також наявності підстав для втрати особою громадянства України;

-         відсутність підстав, за наявності яких прийняття особи до громадянства України або припинення особою громадянства України не допускається.

За результатами розгляду Комісія при Президентові України з питань громадянства приймає рішення про внесення пропозицій Президентові України щодо задоволення заяв про прийняття до громадянства України, про вихід з громадянства України, подань про втрату громадянства України та документів про припинення громадянства України за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Загальний строк розгляду заяв і подань про прийняття до громадянства України або припинення громадянства України не повинен перевищувати одного року з дня їх надходження. Загальний строк розгляду заяв про прийняття до громадянства України дітей, осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, та осіб без громадянства не повинен перевищувати дев'яти місяців з дня їх надходження.

Рішення про прийняття особи до громадянства України або припинення особою громадянства України приймає Президент України.

 

Прийняття до громадянства України або припинення громадянства України здійснюється шляхом видання указів Президента України.

Державна міграційна служба України надсилає повідомлення про прийняті Президентом України рішення через головне управління (управління) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі до управління, відділу (сектору) міграційної служби в районі, районі у місті, місті обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення за місцем проживання осіб, щодо яких прийнято рішення.

Управління, відділи (сектори) міграційної служби в районі, районі у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення, дипломатичні представництва чи консульські установи України у тижневий строк повідомляють у письмовій формі відповідну особу про прийняте Президентом України рішення.

З повагою студент-консультант "Юридичної Клініки" НУ "ЮАУ" імені Ярослава Мудрого Барашков Дмитро.


Автор консультації: Барашков Дмитро
Дата надання консультації: 11.07.2013
Кількість переглядів: 1942
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (4): 4.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Теги матеріалу: набуття, громадянство, порядок України

Коментарів нема