Випускник Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Юрист IT компанії "Брендер".

 

Персональна сторінка: 

консультант Глєбов Роман

Мої публікації:

Тези наукових доповідей:

1.  Глєбов Р.С.  Свобода самовираження чи захист суспільної моралі. Цінності сучасного конституціоналізму. V Тодиківські читання. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів (28–29 вересня 2012 року) / За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». — Харків: Права людини, 2012 р. — 308 с.

2. Глєбов Р.С. Домашній арешт як запобіжний захід у кримінальному провадженніПрактичні проблеми реалізації прав та свобод людини і громадянина: вітчизняний та зарубіжний досвід. Збірка тез наукових доповідей та повідомлень Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 квітня) 2012 року / За заг. ред. В.П. Янишена, О.В, Шутенко. Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Юридична клініка — Харків, 2013 р.

3. Глєбов Р.С. Морське піратство і тероризм. Матеріали ІІ-ї студентської наукової конференції «Законодавчі та організаційно-технічні засади дослідження впливу надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на безпеку життєдіяльності людини». – Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України», 2011. – 156 с. 
4. Глєбов Р.С. Проблеми суїцидальної поведінки населення УкраїниУкраїнський соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього : Зб. тез X Всеукр. студент. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2012 р. Х.: Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012
5. Глєбов Р.С. Позикова праця як нетипова форма зайнятості. Проблемні питання практичного застосування трудового права та права соціального забезпечення в Україні. Збірка тез наукових доповідей та повідомлень ІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (5 грудня 2013 року) / За заг. ред. В.В Жернакова, В.П. Янишена. Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», кафедра трудового права, Юридична клініка — Харків, 2013 р.
6. Глєбов Р.С. Гарантії прав одиноких батьків та матерів у трудовому праві. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА. Збірник тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції. -Х.: Вид-во "Друкарня МАДРИД", 2013, 365с.
7. Глєбов Р.С. Свобода мирних зібрань в Україні. Верховенство права як основа сучасного конституціоналізму. VI Тодиківські читання. Збірка наукових тез доповідей і повідомлень  Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів (27-28 вересня 2013 року) / За заг. ред. проф. А.П.Гетьмана. Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". - Харків: Права людини, 2013. - 248с.

8. Глєбов Р.С. Питання кримінальної відповідальності за виправдання злочинів фашизму: окремі аспекти. Четверті харківські кримінально-правові читання: тези доп. та наук. повідомл. учасників міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів (м. Харків,16-17 травня 2014 р.) / ред. кол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін. - Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого : Право, 214. - 460 с.

9. Глєбов Р.С. Проблеми надання безоплатної правової допомоги учасникам АТО на сході України. Проблеми і перспективи безоплатної правової допомоги в Україні: матеріали I Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Харків, 21 груд. 2014р./ НЮУ ім. Ярослава Мудрого. - Х. 2014.- 110с.

10. Глєбов Р.С. Регулювання свободи мирних зібрань у міжнародному праві та конституційному праві окремих країн. Актуальні шляхи вдосконалення українського законодавства: матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Харків, 03 червня. 2015 р./ НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Х. 2015


Ім’я автора не додане


Коментарів нема