В сучасному інформаційному суспільстві запорукою успіху є обізнаність в останніх змінах законодавства, науки, техніки. Основним та одним з найбільш зручних джерел  отримання  нових знать є друковані засоби масової інформації. Саме тому актуальним є питання щодо порядку їхньої реєстрації.

       Відповідно до ст.12 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" від 16.11.1992 № 2782-XI заява про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації повинна містити наступні дані:

     1) засновник (співзасновники) видання;

     1-1)  пов’язана  особа - юридична  або  фізична особа, яка здійснює контроль за засновником  (співзасновниками), власником (співвласниками)  друкованого  засобу  масової інформації, а також юридична  особа, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний   контроль. У разі якщо  одним із співзасновників співвласників)  друкованого  засобу  масової інформації є фізична особа, пов’язаними  з нею особами вважаються також члени її сім’ї (чоловік,  дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри  та  їхні  діти,  чоловіки  (дружини), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації;

     2) вид видання;

     3) назва видання;

     4) мова видання;

     5) сфера розповсюдження (місцева, регіональна, загальнодержавна, зарубіжна) та категорії читачів;

     6) програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість;

     7)  передбачувані періодичність  випуску,  обсяг і формат видання;

     8) юридична адреса засновника, кожного із співзасновників  та його (їх) банківські реквізити;

     9) місцезнаходження редакції.

     Реєструючий  орган має право зажадати від засновника (співзасновників) подання документів, якими підтверджується його (їх) цивільна правоздатність та цивільна дієздатність (паспорт громадянина України, статут, договір між співзасновниками, договір з правонаступником, довіреність тощо).

     При проведенні державної реєстрації забороняється вимагати від  засновника  (співзасновників) подання інших відомостей і документів.

   Про зміну виду видання, юридичної адреси засновника (співзасновників), місцезнаходження редакції засновник (співзасновники) друкованого засобу масової інформації зобов'язаний (зобов'язані) відповідно повідомити реєструючий орган у місячний термін.

     Після проведення відповідної перевірки та прийняття рішення щодо державної реєстрації відповідного друкованого видання заявникові видається свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, протягом року після чого засновник має право розпочати друк відповідного ЗМІ. Розмір такого збору визначається в Законі України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" від 16.11.1992 № 2782-XII і конкретизується в Постанові КМУ від 17 листопада 1997 р. N 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів». Так, зокрема, в останньому вказано,що збір встановлено у таких розмірах за видачу:

     а) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації із загальнодержавною, регіональною та/або зарубіжною сферою розповсюдження - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
     б) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з  місцевою сферою розповсюдження в межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів - 24  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
     в) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій -  14  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
     г) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, що спеціалізується на матеріалах еротичного характеру, - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
     д) свідоцтва про державну реєстрацію дайджесту - 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

       Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні та Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності» від 21.02.2006  № 12/5 заява про державну реєстрацію друкованих ЗМІ, додатків до них у вигляді видань газетного та журнального типу подається до реєструючого органу засновником (співзасновниками) на кожне видання окремо в друкованому вигляді державною мовою. Про державну реєстрацію друкованого видання, випуск якого передбачено кількома мовами одночасно (паралельними випусками), подається одна заява.

   Заява про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації загальнодержавної (у межах всієї України), регіональної (дві і більше областей), зарубіжної (за межами України) сфери розповсюдження подається (надсилається поштовим відправленням) засновником (співзасновниками) до Міністерства юстиції України. Заява розглядається у місячний строк з дня її одержання.

         Наступним кроком при створенні друкованого ЗМІ є визначення так званих вихідних даних, повний перелік яких викладено у статті 32 Закону України Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні від 16.11.1992 № 2782-XII, а саме: у кожному випуску друкованого  засобу  масової  інформації
повинні міститися такі вихідні дані:

     1) назва видання;
     2) засновник (співзасновники);
     3) прізвище та ініціали редактора (головного редактора);
     4) порядковий номер випуску і дата його виходу в світ;
     4-1)  прізвище та ініціали  особи, відповідальної за випуск відповідного номера видання;
     5) індекс видання, розповсюджуваного за передплатою;
     6) тираж;
     7) ціна або помітка "Безкоштовно";
     8) адреси редакції, видавця, друкарні;
     9) серія, номер і дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію;
     10) видавець (співвидавці).
     Розповсюдження  продукції друкованого засобу масової інформації без вихідних даних забороняється.
     Засновник (співзасновники) може об'єднувати в одній особі редакцію, видавця, розповсюджувача.
   Редакція має право виступати засновником (співзасновником), видавцем, розповсюджувачем.
          ЗМІ, що формує матеріал з надісланих до редакції статей або листів, вказує автора (журналіста) безпосередньо поруч з текстом статті.
Після видання періодичних і таких, що продовжуються, видань  їхні контрольні примірники відразу після надрукування безоплатно надсилаються редакцією засновникові (співзасновникам) і реєструючому органу.
        Згідно з статтею 15 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» відмова в державній реєстрації  друкованого засобу масової інформації можлива тільки з таких підстав:
     1) якщо назва друкованого засобу масової інформації, його програмні цілі (основні  принципи) або тематична спрямованість суперечать статтям 3 і 4 цього Закону;
     2) якщо реєструючим  органом уже раніше видано свідоцтво друкованому засобу масової інформації з тією ж назвою, за винятком видань, що виходять різними мовами;
     3) якщо заяву подано до закінчення року з дня набрання законної сили рішенням про припинення діяльності друкованого засобу масової інформації;
     4) якщо засновником (співзасновниками) порушено вимоги статті 10 цього Закону;
   5) якщо засновниками (співзасновниками) друкованого засобу масової інформації виступають органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування.

     Крім того необхідно зауважити, що у випадку платного розповсюдження друкованого ЗМІ, особа-засновник ( співзасновник) зобов’язана зареєструватися в якості підприємця та сплачувати відповідний податок, залежно від форми здійснення підприємницької діяльності.

     Зразок заяви про державну реєстрацію  друкованого засобу масової інформації.

Начальнику реєстраційної служби
Головного управління юстиції 
у Харківській області
____________________

 

 

З А Я В А 
про реєстрацію друкованого засобу масової інформації


Згідно із Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» прошу зареєструвати періодичне друковане видання.
Повідомляю необхідні дані:
1. Засновник (співзасновники) видання: (засновник – юридична особа наводить повну назву згідно з документами, що підтверджують його цивільну правоздатність; засновник – фізична особа наводить свої паспортні дані, номер ідентифікаційного коду).

1 1 ) пов'язана особа - юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) друкованого засобу масової інформації, а також юридична особа, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний контроль. У разі якщо одним із співзасновників (співвласників) друкованого засобу масової інформації є фізична особа, пов'язаними з нею особами вважаються також члени її сім'ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації;
2. Вид видання: (газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест тощо).
3. Назва видання.
4. Мова/мови видання: (мовою/мовами, якою/якими виходитиме у світ).
5. Сфера розповсюдження: (місцева – у межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів, одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій). Категорія читачів: (верстви населення, на які розраховане видання: усе населення, дорослі, молодь, діти, чоловіки, жінки, інваліди, студенти, працівники певної галузі, науковці, педагоги тощо).
6. Програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість: (їх стисла характеристика: розвиток освіти, підвищення рівня духовності, інформування населення з певних питань та ін.)
7. Передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовах друкарських аркушах) і формат видання:
8. Юридична адреса засновника, кожного із співзасновника та його (їх) банківські реквізити.
9. Місцезнаходження редакції.

 

(дата подачі заяви)                              (підпис)                                    (прізвище та ініціали)

 

 
Джерело: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2782-12, http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1287-97-%D0%BF,http://zakon0.rada.gov.
Категорія: Консультації | Додав: alina04_alina04 (26.02.2016) | Автор: Завадська Ангеліна Тимурівна E
Переглядів: 544 | Теги: реєстрація, Міністерсво юстиції, інформація, Закон, редакція, ЗМІ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]